System för hela sågverket

Dynalyse system för hållfasthetssortering och fuktmätning används av sågverk världen över för att stärka konkurrenskraft på redan befintliga marknader och öppna för fler möjligheter till export. De kan användas i en bredd av funktioner – från råsortering till vidareförädling i hyvlerier och tillverkning av KL-trä och limträ. Systemen är godkända enligt standarder för virkeskvalitet i Europa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland samt i de länder där dessa är accepterade. Dessutom bidrar de till ett bättre optimerat utbyte.

Dynalyse produkter används i flera delar av sågverksproduktionen.

Råsortering

Precigrader används för certifierad hållfasthetssortering av rått virke i C- och T-klasser. Virket kan då märkas och säljas som ”wet graded”. Inför torkning kan virket anpassas för önskad målfuktkvot, beroende på klassning.

Råsortering

Densigrader används för att fuktklassa virket före torkning och separera virke med olika medelfuktkvot i olika torkbatcher – utifrån ingående fuktkvot. Resultatet innebär bättre resursnyttjande av energi och råvara, med högre utbyte av den torkade och vidareförädlade produkten – med rakare och mer sprickfritt virke samt jämnare slutfuktkvot. Det bidrar direkt till slutmarginalen, då nedklassning efter torkning innebär omfattande kvalitetsbristkostnader.

Justerverk

Justerverk

Dynagrade och Precigrader installeras i justerverk med syfte att få höga utbyten i önskade hållfasthetsklasser. Virkets fukt mäts med MC Pro 2400 som levererar resultat till styrsystem och Dynagrade eller Precigrader. För blött virke kan sorteras bort och eventuellt torkas om. Med Precigrader fås det absoluta bästa utbytet i höga hållfasthetsklasser.

Hyvlerier

Vid hyvling av konstruktionsvirke kan också hållfasthetssortering med Dynagrade eller Precigrader ske före eller efter hyveln.

Om klassificering sker före hyveln, kan virke som inte duger låta bli att hyvlas. I många hyvlerier kan också virket klyvas i hyveln. Då måste hållfasthetssorteringen ske efter hyveln på det kluvna materialet. Dynagrade eller Precigrader är då placerade vid den efterföljande tvärstransporten av virke före facksortering och paketering.

Bjernareds Sågverks Hyvleri

Hyvlat virke förväntas ha en viss leveransfuktkvot. På många sågverk kommer virket direkt från torkning via mellanlagring till hyvleriet. Fuktkvoten kontrolleras på allt virke, ofta in-line med MC Pro 2400 eller MC Pro 2500. Med dessa noggranna system kan virkesproducenten garantera en viss medelfuktkvot med liten spridning i virkespaketen. Återkoppling kan också ske till torkoperatörer vid avvikelser från önskad fuktkvot för att undvika kostsamma reklamationer eller övertorkning. Det bidrar effektivt till att värna om marginalen vid produktionen.

Limträ

Limträ

Produktion av limträ och KL-trä
Limträ klassas genom att ingående lameller sorteras i särskilda hållfasthetsklasser. I Europa kan dessa vara C-klasser eller mer specifika T-klasserna för limträlamell. Dynagrade ger det absolut bästa utbytet på nordisk råvara i de vanliga lamellklasserna T15/T22. Precigrader ger dessutom det bästa utbytena för lamell sorterad för japanskt limträ.

Ett bättre resursutnyttjande i produktion av KL-trä ges av att sortera ingående material och lägga det styvare och starkare materialet i ovan/undersida av KL-träskivorna. Dynalyse har bidragit i forskningsprojekt kring detta i flera år och har en stark kompetens i frågan.

Dynagrade och Precigrader är båda utmärkta system för sortering av ingående material före limning.

I samband med limning är kontroll av fuktnivå ytterst viktig. Standarder för limträ och fingerskarvning föreskriver en viss minimal spridning av fukten mellan hoplimmade bitar. Med de noggranna fuktmätarna MC Pro 2400/2500 säkerställs att fukten kontrolleras och bitar kan sorteras bort som är för blöta eller för torra.

Byggkomponenter

Byggkomponenter

Produktion av ämnen till byggkomponenter och möbler
För exempelvis fönsterämnen är såväl ingående fuktkvot som densitet viktiga parametrar att garantera. Med MC Pro 2400/2500 kontrolleras fuktkvoten och med Densigrader sorteras materialet på densitet. I kombination fås även torrdensiteten.

Bioenergi

Bioenergi

OMNIR är en NIR-baserad sensor som mäter ytfukt i en mängd material och tillämpningar. Vid produktion av pellets eller direkt förbränning av spån och flis är ingående fukt väsentlig att kontrollera. Detta görs effektivt och driftsäkert med OMNIR.